Svartängeln - en skönlitterär spänningsroman

”I skuggan av det stora nordiska kriget”.

Denna berättelse är uppdelad i två. Första delen heter ”Svartängeln” och är tidigare utgiven. ”Silken” är nummer två och ges ut i december 2018. 
   Händelserna som skildras vilar på historisk grund och utspelar sig 
under tidigt 1700-tal. Därtill har fogats skeenden fritt konstruerade av 
författaren, mot historisk bakgrund.
   En del ändringar av tidsföljden har skett för anpassning till berättel-
sensram. 
    Flertalet personer som framträder är historiska och återgesmed 
sina rätta namn. I några fall har namnen ändrats. Ävenåterfinns figu-
rer skapade av författaren. 
    Ett något ålderdomligtspråkbruk har valts för att ge skildringen ett
mått av tidsprägel.

Ovanliga ord och begrepp finner sin förklaring i en översikt längst
bak i boken. Där återfinns också en förteckning över källor som kom-
mit till användning och även en lista med intervjuade personer.
   Omfattande forskning skapar verklighetsgrund. Mer än 140 källor har 
anlitats, inte minst gångna tiders dokument förvarade i olika arkiv. Ett 
50-tal sakkunniga personer intervjuats, alltifrån specialister på gångna 
tiders rättssystem till expertis i klädedräkt, stil och umgängesformer.
   Personförteckningen omfattar mer än 200 namn men skildringen kon-
centreras till några huvudpersoner som är omgivna av det rika person-
galleriet.
   Den första bolen, ”Svartängeln”, krävde 27 månaders intensivt arbete 
med forskning och författande, formgivning, projektledning och press-
information. Lika mycket tid och arbete har författaren lagt ner på bok 
nummer två ”Silken”.

Året är 1703. En tidig höstnatt glider flöjtskeppet Anna Maria in i en lång havsvik i det småländska kustbandet. Skeppet döljer oerhörda rikedomar i ett lönnrum djupt ner i sin runda buk. Den närliggande stapelstaden Westerviks nyblivne tullförvaltare Emanuel Widegren har gömt sig ombord för att söka utröna vart lasten är på väg och vem eller vilka som ligger bakom smyghandeln.

   Att det handlar om smuggling är han förvissad om. Den unge Karl XII befinner sig i härnadståg mot danskar, polacker och moskoviter. Han har utfärdat ett dekret som förbjuder de svenska trupperna att brandskatta besegrade fiender. Men ändå synes någon mäktig och inflytelserik person ha trotsat monarkens påbud.

   Widegrens iver att leta fram sanningen leder honom in på spår som kantas av hotade vittnen och mord. Hans kära maka Cecilia, Silken, Bagge oroas av farorna han utsätter sig för, inte minst under en följd av nattliga äventyr.

   

Ovanliga ord och begrepp finner sin förklaring i en översikt längst
bak i boken. Där återfinns också en förteckning över källor som kom-
mit till användning och även en lista med intervjuade personer.
   Omfattande forskning skapar verklighetsgrund. Mer än 140 källor har 
anlitats, inte minst gångna tiders dokument förvarade i olika arkiv. Ett 
50-tal sakkunniga personer intervjuats, alltifrån specialister på gångna 
tiders rättssystem till expertis i klädedräkt, stil och umgängesformer.
   Personförteckningen omfattar mer än 200 namn men skildringen kon-
centreras till några huvudpersoner som är omgivna av det rika person-
galleriet.
   Den första bolen, ”Svartängeln”, krävde 27 månaders intensivt arbete 
med forskning och författande, formgivning, projektledning och press-
information. Lika mycket tid och arbete har författaren lagt ner på bok 
nummer två ”Silken”.
 

Utdrag ur recensioner Svartängeln:


Lektör genom Författarcentrum Öst:
En slösande rik och fantastisk berättelse om några människors liv och leverne i en svensk kuststad för 300 år sedan. Balanseringen mellan nutida och ålderdomligt språk har genomförts mycket skickligt. Strålande!

Tor Flensmarck, Bibliotekstjänst:
Kjellgren har gjort omfattande research och lyckas, trots att person-galleriet består av tvåhundra män och kvinnor, hålla trådarna i sin hand. Stort utrymme ägnas marina detaljer, dåtida mode, seder och matvanor. Resultatet har blivit en bred, episk skildring.

Ulla Siljeholm. Bibliotekstjänst:
Carl XII:s krig pågår. Mäktiga män låter smuggla in krigsbyte trots kungligt förbud. Widegren är en horkarl och Adeline faller för hans charm. Kapten Ankarmalm är en skum figur, som vi får följa i skär-gården men också under en äventyrlig seglats från Kapstaden, till Brasilien och åter.

Kenneth Uhre, pensionerad överläkare, Stockholm och Västervik:
Vad som först slog mig när jag hade läst en bit in i boken var att du måste lägga ett ofantligt stort researcharbete på att kunna beskriva allmänna historiska förhållanden och specifika beskrivningar av olika yrkesgruppers vardag, deras verktyg och dåtida tillverkningsprocesser. 
 

Beställ boken hos din nätbokhandlare
     Du får den direkt hemskickad!

Det är en bedrift att kunna kombinera dessa mycket intressanta fakta med en spännande handling. 
    Varför Emanuel, Silken, Adeline och August handlar som de gör? Jag tror att läsaren utifrån din berättelse hittar sin egen förklaring.
   Ser fram emot att läsa uppföljaren när den kommer ut!

Julia Söderlind, bibliotekarie och föreståndare för Kunskapskällan i Västervik:
I går eftermiddag läste jag ut boken. Det var en av de absolut bästa böcker jag läst och det vill inte säga lite eftersom jag under tonårstiden läste tre-fyra romaner i veckan.
   Svartängeln: Man är där - man är med - 1703! Vi bor vid inseglet från
Lucernafjärden och när jag läste Svartängeln kände jag tjärdoften, brisen och pratet hos männniskorna ombord!
   Personbeskrivningarna och berättelsen är så tydlig att man definitivt känner att man är på plats och följer med på seglatserna. Dessutom är det så fantastiskt att vandra mellan Strömsgatan och Storgatan och nästan höra hästhovarnas klapprande på gatstenarna.
   Alltså, en oerhört intrAlltså, en oerhört intressant tidsskildring av Västervik långt tillbaka i tiden och man får en total historisk inblick hur livet tedde sig på den tiden! Önskar att alla skolelever finge läsa detta verk! FENOMENALT!

Tack  Sven för ett mästerverk!